اخبار

1393/10/25
خبر برگزاری جلسه و گردهمایی

جلسه گردهمایی تامین کننده گان تجهیزات آب و هواشناسی برای بهره گیری حداکثری از ظرفیت شرکت های تولید کننده  داخلی . در راستای پروژه ملی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب توسط دفتر مطالعات پایه ی منابع آب در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای تهران در تاریخ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ از ساعت ۹ لغایت ۱۴ برگزار خواهد شد.