محصولات » هواشناسي

هواشناسي

برای مطالعات هواشناسی و بررسی های شرایط جوی، اطلاعات مختلفی مانند بارش های جوی از جمله برف و باران، سرعت و جهت باد، دمای هوا، رطوبت هوا، فشار هوا، آفتابناکی ، میزان و شدت تشعشع آفتاب، مقدار تبخیر، دمای خاک، رطوبت خاک و حتی دمای آب در ایستگاه هواشناسی اندازه گیری می شود. در بررسی های پیشرفته تر مقدار درصد پوشش ابر در آسمان، تراکم ابرها و فاصله آنها تا سطح زمین و پارامترهای هواشناسی جریان های جو بالا مورد اندازه گیری قرار می گیرند.