محصولات » هواشناسي » تبخير سنجي » تشت تبخیر

تشت تبخیر

ساده ترین طریقه ی اندازه گیری تبخیر استفاده از تشت های مختلف مستقر در روی زمین و یا داخل زمین و یا شناور بر روی آب است.

کاتالوگ و مستندات مرتبط با اين محصول:

تشت تبخیر