محصولات » هواشناسي » دما سنجی

دما سنجی

به منظور اندازه گیری دمای هوا و خاک و آب در ایستگاه های هواشناسی از انواع دماسنج های دقیق و بسیار دقیق استاندارد مکانیکی و آنالوگ و یا دماسنج های دیجیتال در داخل جعبه های اسکرین  و یا سنسورهای دماسنجی با نشانگرهای مربوطه در داخل شبکه های محافظ و سایه بان های مربوطه متصل به دکل ها و تیرک های ایستگاه های هواشناسی در ایستگاه های خودکار استفاده می شود.
برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ انواع دماسنج ها در همین بخش مراجعه نمایید.