محصولات » علوم زمین » حفاري -نمونه برداري - آزمایشات

حفاري -نمونه برداري - آزمایشات

  تجهیزاتی مانند اوگر دستی برای حفاری و نمونه برداری از خاک، چکش زمین شناسی برای نمونه برداری سنگ، ابزارها و ظروف مناسب برای نمونه برداری خاک و سنگ، تجهیزات تست صحرایی و آزمایشگاهی خاک و سنگ، تولید، تامین و عرضه می شود.