شرکت سیماب الکترونیک کلیه قطعات مورد نیاز تجهیزات تولیدی خود و اغلب قطعات سایر تولیدکنندگان را اعم از تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی در همه ی بخش ها را تأمین می کند.