آموزش نیروی انسانی برای بهره برداری و نگهداری اصولی از تجهیزات در امر بهره گیری بهینه و کارآمد از تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق از ملزومات اساسی و ضروری است این شرکت خدمات آموزش نیروی انسانی را در قالب سمینارها و دوره های کوتاه مدت برنامه ریزی و اجرا می نماید. تدوین و تنظیم منابع و مستندات فنی و آموزشی بخش دیگری از خدمات این شرکت می باشد.