اجرای عملیات و خدمات مهندسی اکتشافات زیر زمینی در زمینه ی جستجو و اکتشافات منابع آب و اکتشافات ژئوتکنیکی زیر سطحی و اکتشافات معدنی اجرا و تجزیه و تحلیل های مربوطه ،  برداشت میدانی  ژئوفیزیکی ( ژئوالکتریکی ELECTRIC / لرزه SEISMIC / چگالی سنجی GRAVIMETRY / مغناطیس سنجی MAGNETOMETRY ) توسط تیم عملیاتی شرکت.